Журнал «Філологічні трактати» є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Журнал публікує оригінальні статті, що охоплюють широке коло питань сучасного літературо- знавства,  мовознавства, проблем перекладу та творчості діячів літератури.

Редакція журналу прагне забезпечити найвищі стандарти етики.  Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно до встановлених стандартів етичної поведінки та виконувати свої обов’язки.

Рік заснування: 1994

ISSN 2077-804X (Print); 2410-373X (Online)

Фаховість: Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2015 р.)

Періодичність: 4 рази на рік.

Графік виходу номерів ( № 1 – березень; № 2 – червень; № 3 – жовтень; № 4 – грудень).

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька (змішаними мовами)

Засновник: Сумський державний університет; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Видавець: Сумський державний університет

Рецензованість журналу: Матеріали, подані до редакції, проходять процедуру закритого рецензування

Проблематика: Проблеми перекладу як засобу вторинної комунікації, творчість діячів літератури, актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 15593- 4065 ПР від 9.07.2009 р.

1994-2007 роки виходив під назвою «Вісник Сумського державного університету», ISSN 1817-9215 (Print), ISSN 1817-9290 (Online)

Варіант назви: «Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки»

2007 – 2009 роки виходив під назвою «Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія»

Скорочена / транслітерована назва журналу: Філол. трактати (українською), Filol. Traktati (англійською)/Fìlologìčnì traktati (Online), Filologičeskie traktaty (Online)

Open Archive Initiative

Редакція журналу «Філологічні трактати» дотримується принципу відкритого доступу та прагне якнайширшої популяризації доробку своїх авторів, керуючись у своїй роботі принципами Budapest Open Access Initiative , тому будь-який користувач сайту має можливість безкоштовно переглянути, завантажити, роздрукувати, зробити посилання на будь-яку статтю журналу, завчасно не отримуючи дозволу на використання цієї інформації від автора чи видавця .

Журнал розміщено в таких міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  1. Інституційний репозиторій Сумського державного університету 
  2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
  3. Ulrichsweb (база доступна тільки за підпискою)
  4. Google Scholar
  5. Index Copernicus (55,93 бали за 2015 рік)
  6. РІНЦ (eLIBRARY.RU)
  7. Open Academic Journals Index 

Контактна інформація

Адреса редакції: Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу «Філологічні трактати»

Електронна скринька редакції: tractatus@sumdu.edu.ua

Телефон: + 380 542 665-133

Головний редактор: Ткаченко Олена Григорівна

Телефон: + 380 542 33 02 25